What's up ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ “Cine Battle”


ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Cine Battle

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟ­ΣΤΗ­­ΡΙΞΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ Α.Ε.», (MSPS) που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής, επί της οδού Ήρωος Μάτση και Αρχαίου Θεάτρου (εφεξής «Διοργανώτρια»), διορ­γανώνει προωθητική ενέργεια - διαγωνισμό με την ονομασία Cine Battle.

 

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα και της ανάδειξης των νικητών και παράδοσης των δώρων στο πλαίσιο του Προγράμματος.

 

ΟΡΟΙ

1.- Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει κάθε φυσι­κό πρόσωπο άνω των 13 ετών που διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και θα ακολουθήσει όλα τα βήματα που αναφέρονται παρακάτω στον όρο (3) (εφεξής «Συμμετέχων»).

Από το Πρόγραμμα αποκλείονται: α) οι εργαζόμενοι του Διοργα­νωτή, των θυγατρικών και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, β) οι εργαζόμενοι της MSPS και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, γ) τα πρό­σωπα που εμπλέκονται άμεσα στη διαχείριση του Προγράμματος, και δ) σύζυγοι και οι συγγενείς όλων των ανω­τέρω προσώπων σε πρώτο (α’) και δεύτερο (β’) βαθμό.

 

2.- Το Πρόγραμμα θα διεξαχθεί κατά την διάρκεια του 59ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσα­λο­νίκης, από την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018 έως την Δευτέρα 12 Νοεμ­βρίου 2018 και κατά τις ώρες που αναφέρονται στη συνέχεια (εφεξής «Διάρκεια»).

 

3.- Το Πρόγραμμα θα διεξαχθεί σε ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο στον χώρο της Αποθή­κης Γ’ στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Το Πρόγραμμα είναι ένα παιχνίδι τύπου quiz/διαγωνισμός ερωτήσεων-απαντήσεων με θέμα το σινεμά. hμέρες και ώρες της διάρκειας του Φεστιβάλ:

Πέμπτη 1/11 πάρτι έναρξης: 21.00 – 03.00πμ (2/11)

Παρασκευή 2/11 – Κυριακή 11/11: 15.00 έως 21.00 

Παρασκευή 9/11 πάρτι αγοράς: 21.00 – 03.00πμ (10/11)

Κυριακή 11/11 πάρτι λήξης: 21.00 – 03.00 πμ (12/11)

 

Στον χώρο του περιπτέρου θα υπάρχουν:

• Μια κεντρική οθόνη 65-70”στην οποία θα εμφανίζονται οι ταινίες.

• Δύο δορυφορικές οθόνες 32” στις οποίες θα εμφανίζεται ο πίνακας βαθμολογίας/ κατάταξης.

• 6 tablets μέσω των οποίων θα παίζουν οι διαγωνιζόμενοι.

 

4.- Συμμετοχή στο Πρόγραμμα/Διαγωνισμό

Η διαδικασία συμμετοχής στο Πρόγραμμα είναι η ακόλουθη:

 

1. Είσοδος- στον χώρο θα υπάρχουν promoters που θα καλούν τους παριστά­με­νους επι­σκέπτες να λάβουν μέρος. 

2. Ο Συμμετέχων αγγίζει την οθόνη του tablet. 

3. Εμφανίζεται φόρμα στην οποία ο Συμμετέχων συμπληρώνει ο ίδιος ένα ψευδώνυμο (nickname), για εμφάνιση στον πίνακα βαθμολογίας. Στη συνέχεια συνδέεται στην εφαρ­μο­γή και αποδέχεται τους παρό­ντες όρους, με σκοπό την συμμετοχή του στο Πρόγραμμα. 

4. Αναμονή εισόδου Συμμετεχόντων - Μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων του θα εμφα­νι­σθεί το μήνυμα: «Παρακαλώ περιμένετε». 

5. Έναρξη Cine Battle

 

Μόλις συμπληρωθούν όλες οι θέσεις τότε εμφανίζεται κοινό μήνυμα σε όλα τα tablet και στην κεντρική οθόνη «Το παιχνίδι αρχίζει σε 10–9–8–7–6-5-4-3-2-1-0» Ταυτόχρονα

• Στη μεγάλη οθόνη αρχίζει να παίζει ένα trailer από κινηματογραφική ταινία

• Στις πλαϊνές οθόνες εμφανίζεται αντίστροφη μέτρηση 2 λεπτών

• Στα tablets εμφανίζεται η πρώτη ερώτηση με τις προτεινόμενες απαντήσεις.

 

6. Εξέλιξη Cine Battle

• Στη μεγάλη οθόνη παίζει full screen το trailer (ενδεικτικά) σε loop

• Ο Συμμετέχων πρέπει να επιλέξει την απάντηση που θεωρεί σωστή

• Για κάθε ερώτηση ο Συμμετέχων θα έχει στη διάθεση του 20 δευτερόλεπτα να απαντήσει

• Αν απαντήσει πριν την λήξη του χρόνου περιμένει να εμφανισθεί η επόμενη ερώτηση

• Αν δεν απαντήσει ή απαντήσει λάθος χάνει την ερώτηση και τους πόντους της

• Συνολικά θα εμφανιστούν 6 ερωτήσεις.

 

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες δυσκολίας ερωτήσεων:

  • H 1η κατηγορία περιλαμβάνει ερωτήσεις με εύκολες απαντήσεις,
  • η 2η ερωτήσεις για γνώστες του κινη­μα­τογράφου και
  • η 3η ερωτήσεις που αφορούν λεπτο­μέ­ρειες από σκηνές της ταινίας.

Θα υπάρχουν δύο (2) ερωτήσεις από κάθε κατηγορία

• Αν ο Συμμετέχων εγκαταλείψει, τότε το παιχνίδι ολοκληρώνεται κανονικά και χάνει τους πόντους των ερωτήσεων που δεν απάντησε.

 

7. Βαθμολογία

Στο σύστημα βαθμολόγησης υπάρχουν:

Α) συντελεστής δυσκολίας ερωτήσεων

H 1η κατηγορία δίνει 10 βαθμούς για κάθε σωστή απάντηση, η 2η δίνει 20 βαθμούς για κάθε σωστή απάντηση και η 3η δίνει 30 βαθμούς για κάθε σωστή απάντηση.

Η Βαθμολογία προκύπτει ως εξής = X*20+Y*40+Z*60.

Β) συντελεστής χρόνου απάντησης που χρειάσθηκε ο κάθε Συμμετέχων για να απαντήσει κάθε ερώτηση για να αποφευχθούν ισοβαθμίες

Βαθμολογία  = X*20/secs+Y*40/secs +Z*60/secs.

8. Ολοκλήρωση Cine Battle

Μόλις ολοκληρωθούν τα δύο λεπτά εμφανίζεται στην κεντρική οθόνη μήνυμα «Τέλος Χρό­νου». Στo tablet κάθε Συμμετέχοντος εμφανίζεται ο αριθμός των ερωτήσεων που απάντησε, σε πόσο χρόνο και η συνολική του βαθμολογία. Στα επόμενα δευτερόλεπτα εμφανίζεται πίνακας κατά­ταξης με τα nickname των συμμετε­χό­ντων και την βαθμολογία τους.

 

9. Ανακοίνωση νικητών κάθε γύρου Cine Battle

Μόλις ολοκληρωθεί ο γύρος, νικητής ανακηρύσσεται ο συμμετέχων που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, κερδίζουν δώρο και οι παραπάνω από έναν συμμετέχοντες που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία.

 

Διευκρινίζονται τα εξής:

# Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται η συμμετοχή που είναι πλήρης ως προς τα όλα τα παραπάνω υποχρεωτικά στοιχεία συμμετοχής.

#  Επιτρέπονται περισσό­τερες από μία συμμετοχές του ιδίου προσώπου στο Πρόγραμμα (ανώτατο όριο 3 συμμετοχές ανά ημέρα)

# Σε περίπτωση συμμετοχής ανηλίκου, οι γονείς του συμμετέχοντος είναι αποκλει­στι­­κώς υπεύθυνοι για την συμμετοχή και ο  Διοργανωτής ουδεμία σχετική ευθύ­νη είναι δυνατόν να φέρει.